Audyty Wewnętrzne

Audyt Wewnętrzny jest działalnością weryfikującą skuteczność procesów zarządzania Systemu Jakości i zakresu wykonywania procedur medycznych w jednostce.
Audyt Wewnętrzny pomaga placówkom medycznym w osiągnięcia jej celów poprzez systematyczne podejście do oceny Systemu Jakości oraz jego ciągłego doskonalenia.

Każda placówka medyczna posiadająca aparat rentgenowski jest zobowiązana do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością.
Każda placówka medyczna posiadająca wdrożony System Zarządzania Jakością zobowiązana jest do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku Audytu Wewnętrznego.
Każda placówka medyczna posiadająca aparat rentgenowski i wdrożony System Zarządzania Jakością zgodnie z § 53 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2011 r., Nr 51, poz. 265) zobowiązana jest przeprowadzić przynajmniej raz w roku Kliniczny Audyt Wewnętrzny.

Audyt Wewnętrzny sprawdza poprawność działania procesów i strukturę Systemu Zarządzania Jakością. Zakres audytu powinien obejmować sprawdzenie wszystkich procesów, które zostały wdrożone w Jednostce.

Zakres przedmiotowy Klinicznego Audytu Wewnętrznego z zakresu rentgenodiagnostyki został narzucony przez rozporządzenie i obejmuje sprawdzenie co najmniej:
- zgodności procedur roboczych z wzorcowymi;
- analizy zdjęć odrzuconych;
- sposobu postępowania z podstawową dokumentacją medyczną;
- częstości wykonywania i wyników bieżących testów eksploatacyjnych;
- wielkości dawek otrzymywanych przez pacjentów w stosowanych procedurach radiologicznych i porównania ich z odpowiadającymi tym procedurom wartościami poziomów referencyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia (Dz.U. nr 51 poz. 1265 z dnia 18 lutego 2011) jeżeli takie wartości określono.

Zakres przedmiotowy Klinicznego Audytu Wewnętrznego z zakresu radiologii zabiegowej został narzucony przez rozporządzenie i obejmuje sprawdzenie co najmniej:
- zgodności procedur roboczych z wzorcowymi;
- prawidłowości wyboru procedury i jej adekwatności do potrzeb klinicznych;
- prowadzenia analizy zabiegów, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów lub doprowadziły do powikłań;
- sposobu postępowania z podstawową dokumentacją medyczną;
- częstości wykonywania i wyników bieżących testów eksploatacyjnych;
- wielkości dawek otrzymywanych przez pacjentów w stosowanych procedurach radiologicznych oraz wartości czasów ekspozycji i porównanie ich z odpowiadającymi tym procedurom wartościami poziomów referencyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli takie wartości określono;

Do przeprowadzenia Klinicznego Audytu Wewnętrznego i Audytu Wewnętrznego kierownik jednostki ochrony zdrowia powinien powołać zespół audytorski składający się z przynajmniej dwóch osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Nasza firma wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów oraz coraz większym wymaganiom wynikających z obowiązujących przepisów prawnych opracowała taki zakres Audytu Wewnętrznego aby spełniał wymagania Audytu Wewnętrznego, Klinicznego Audytu Wewnętrznego, a także przygotowywał placówkę do kontroli z Sanepidu.
Zakres tego Audytu został opracowany na bazie wieloletniego doświadczenie przez Inspektorów Ochrony Radiologicznej, Audytorów Wewnętrznych, Technika Elektroradiologi, Lekarza Stomatologa i Lekarza Radiologa. Celem takiego audytu jest sprawdzenie czy jednostka spełnia wszystkie wymagania, które są weryfikowane podczas planowej kontroli.
Po przeprowadzeniu takiego audytu przez nasz zespół audytorski będziecie mieli Państwo pewność, że na kontroli nic Państwu nie grozi.

Posiadamy wykwalifikowanych audytorów, którzy przeprowadzą audyt w Państwa jednostce.