Linki

KCOR - Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej

logo KCOR - Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej

Misja Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia:

 • Misją Krajowego Centrum jest zapewnienie ochrony pacjentów przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych.
 • Minister Zdrowia (zobowiązany Prawem Atomowym) stworzył Krajowe Centrum w celu koordynowania i monitorowania działań związanych z wdrożeniem w Polsce systemu ochrony radiologicznej. System ten ma zapewniać bezpieczne stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych.

 • GIS - Główny Inspektorat Sanitarny - Wydział ds. Higieny Radiacyjnej

  logo Główny Inspektorat Sanitarny

  Do zadań Wydziału ds. Hiegieny Radiacyjnej należy w szczególności nadzór i kontrola z zakresu higieny radiacyjnej w kraju, a także:

 • koordynowanie spraw w zakresie nadzoru higieny radiacyjnej;
 • rozpatrywanie odwołań (zażaleń) od decyzji (postanowień) państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych;
 • prowadzenie rejestrów i baz danych nałożonych przepisami prawnymi na Głównego Inspektora Sanitarnego oraz gromadzenie innych danych o działalności z zakresu higieny radiacyjnej;
 • prowadzenie spraw związanych z rejestrem jednostek prowadzących szkolenia w zakresie nabywania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, powoływaniem komisji egzaminacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w rentgenowskich pracowniach medycznych;
 • przygotowywanie wytycznych i instrukcji dotyczących zakresu zadań dla pionu higieny radiacyjnej wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych;
 • koordynowanie realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej określonych Porozumieniem z dnia 6 października 2005 r., zawartym pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki.

 • WSSE w Gdańsku - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku - Oddział Higieny Radiacyjnej

  Do zadań Oddziału Higieny Radiacyjnej należy:

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, a w szczególności warunkami bezpiecznej pracy z medyczną aparaturą rentgenowską;
 • wyjaśnianie przyczyn przekroczeń dawek granicznych przez osoby zatrudnione w narażeniu na promieniowanie rentgenowskie;
 • sprawowanie nadzoru nad użytkownikami źródeł pól elektromagnetycznych o częstotliwości do 300 GHz;
 • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów inwestycji, w których występują źródła pól elektromagnetycznych o częstotliwości do 300 GHz, wspólnie z Oddziałem Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
 • przygotowywanie projektów zgód na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej;
 • dokonywanie oceny wyników pomiarów skażeń promieniotwórczych;
  vpoświadczanie radiologicznych świadectw eksportowych na wybrane produkty rolno-spożywcze do krajów nienależących do Unii Europejskiej;
 • rozpatrywanie, po złożeniu przez wnioskodawcę do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dokumentacji wymienionej w załączniku, wniosków dotyczących zezwoleń na nabywanie oraz uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich stosowanych w celach medycznych i przygotowywanie w tym zakresie projektów decyzji administracyjnych;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli dotyczących problematyki higieny radiacyjnej, a w szczególności ochrony przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi;
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej zagadnień z zakresu higieny radiacyjnej.

 • PAA - Państwowa Agencja Atomistyki

  logo Państwowa Agencja Atomistyki

  Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA):

 • jako centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, reguluje ustawa z dnia 29 listopada 2000 r.
 • Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz.1689 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.