Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Każdy pracownik wykonujący ekspozycję RTG zobowiązany jest do uzyskania certyfikatu ze szkolenia „Ochrona Radiologiczna Pacjenta”.

Szkolenie Ochrona Radiologiczna Pacjenta mogą przeprowadzać jedynie podmioty, które uzyskały wpis do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dopuszczalne są także szkolenia na odległość.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym w obecności komisji.

Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta przeznaczone jest dla osób wszystkich specjalności medycznych stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych, a w szczególności:
LR - lekarzy radiologów;
LRZ - lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej;
LIX - lekarzy wykonujących inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;
LST - lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości;
FT - fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne;

Szkolenie kończy się egzaminem testowym. Do egzaminu mogą przystąpić osoby podlegające obowiązkowi szkolenia, w tym również osoby, o których mowa w § 10 ust. 8 rozporządzenia tj. osoby, które:
- uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii lub
- uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego, lub
- uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy, lub
- ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.5)) i uzyskały tytuł zawodowy, lub
ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej - i wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.

Osoby przystępujące do egzaminu składają do komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu, zawierający:
- imię i nazwisko;
- numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia, gdy numer PESEL nie został nadany;
- adres korespondencyjny;
- rodzaj specjalności.

Do wniosku dołącza się:
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

Szkolenie to nie tylko opisuje podstawowe zasady działania aparatu ale również pozwala uzmysłowić zagrożenia wynikające z oddziaływania niewidocznego promieniowania jonizującego na organizm ludzki i wyznacza metody unikania tych zagrożeń w odniesieniu do pacjenta i personelu medycznego.

Rejestracja:
- Poprzez stronę /formularz ORP on-line/
- Telefonicznie tel. 502 520 902