Odbiory SANEPID

Proces uzyskania zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu RTG do celów diagnostyki medycznej:

Wykonanie "Projektu osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym".

Przygotowanie "Dokumentacji jakościowej jednostki"
- Księga Jakości
- Program Zapewnienia Jakości
- Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego
- Instrukcja Pracy z Aparatem
- Instrukcja Ochrony Radiologicznej
- Procedury Ogólne i Instrukcje Robocze /stanowiskowe/
- robocze medyczne procedury radiologiczne
- Programy Szkoleń

Wykonanie Pomiaru Dozymetrycznego /Pomiar Mocy Dawki promieniowania rozproszonego/

Złożenie wniosku do PPWiS o wydanie zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej
w załączeniu:
- Zaopiniowany Projekt Osłon Stałych /z rzutem architektonicznym kondygnacji i wentylacji/
- Zaopiniowane Programy Szkoleń /wstępnych i okresowych/
- Sprawozdanie z Pomiarów Dozymetrycznych /osłon stałych i na stanowiskach pracy/
- Program Zapewnienia Jakości
- Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego
- Instrukcję Pracy z Aparatem RTG
- Instrukcję obsługi aparatu /w języku polskim/
- Sprawozdanie z Testów specjalistycznych
oraz dokumenty rejestracyjne jednostki /NIP, REGON, Wpis do ewidencji lub KRS/

Wniosek można pobrać bezpośrednio ze strony SANEPIDU - kliknij.

Odbiór Pracowni RTG
W czasie odbioru w gabinecie powinny się znajdować:
- zainstalowany aparat RTG /potwierdzenie poprawności instalacji aparatu wraz z przeszkoleniem personelu przez instalatora/
- stanowiskowa Instrukcja Pracy z Aparatem RTG
- tabliczki ostrzegawcze /Pracownia Rentgenowska, Kobieta w ciąży/
- fartuchy ochronne, parawany ochronne, osłony stałe /wynikające z zaleceń Projektu Osłon Stałych/
- raport kominiarski potwierdzający sprawność wentylacji w gabinecie /1,5 - krotna wymiana powietrza/
- Księga Jakości
- Procedury Ogólne i Instrukcje Stanowiskowe
- Instrukcję Ochrony Radiologicznej
- robocze medyczne procedury radiologiczne
- umowa z firmą przeprowadzającą indywidualny nadzór dozymetryczny pracowników
- umowa z Inspektorem Ochrony Radiologicznej /zakres obowiązków Inspektora/
- aktualne badania lekarskie pracowników z uwzględnieniem pracy przy promieniowaniu RTG
- certyfikaty przebytych szkoleń Ochrona Radiologiczna Pacjenta
- odbiór gabinetu przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego
- kserokopie dokumentów rejestracyjnych jednostki /NIP, REGON, KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczych/.